خدمات ما » کلینیک سوریازیس

دکتر زرگری سالهاست بخشی از تحقیقات خود را روی بیماری سوریازیس متمرکز کرده است. ایشان مشاور ارشد شورای بین المللی سوریازیس (IPC: International Psoriasis Council ) و نماینده ی ایران در سازمان SPIN است.
یک روز کاری در مطب، به بیماران مبتلا به سوریازیس اختصاص داده شده است. چنانچه به فرم شدید این بیماری مبتلا هستید، یک روز شنبه با یک نامه ی ارجاع از پزشک به مطب مراجعه نمایید.